Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε." ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 (ΦΕΚ 8276/8.9.2000) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καρδίτσας με αριθμό 46884/30/Β/00/05. Η εταιρεία έχει:

 • έδρα στο Δήμο Σοφάδων (2ο χλμ. Εθνικής οδού Σοφάδων - Αθήνας, τηλ. 24430 - 22272)

 • διάρκεια 50 χρόνια

 • αντικείμενο δραστηριότητας τον εκκοκκισμό και εμπορία βαμβακιού και των υποπροϊόντων του

 • Μετοχικό κεφάλαιο € 410.858 το οποίο διαιρείται σε 58.694 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 7 ευρώ η καθεμία

 • Μετόχους τους εξής :

α/α 

Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο μετόχου

Μετοχές  

%  

1.   

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

29.934  

51  

2.   

Δανιέλα Ελευθερίου

28.760  

49  

 

Σύνολο

58.694  

100 

 • Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30.06.2015, αποτελούμενο από τους :

  • Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

  • Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο

  • Δανιέλα Ελευθερίου, Σύμβουλο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί έως 30/06/2020 .